หนังสั้น


หนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  เรื่อง : alone

  1.นางสาววันวิสา  รัตนะ

  2.นางสาวณัฐธิดา ทองงาม

  3.นายธนิสร  ปาณชู


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  เรื่อง : เราเลือกเอง

  1.นายธนวัฒน์ เพราะกะโทก

  2.นายธนวรรธน์ บุญแก้ว

  3.นายกฤษขจร เหมือนวงศ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  เรื่อง : จุดเริ่มต้น

  1.นายกันต์พล  เเสงสินธุ์

  2.นายพีรดนส์ รักคิด

  3.นายธนกร  ไพรฑูรย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  เรื่อง : เน็ตไอดอล No!!

  1.นายอนุกูล สีคร้าม

  2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์

  3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  เรื่อง : หลงผิด

  1.นางสาววรัศมน  กันพร้อม

  2.นางสาวพลอยไพรรินทร์  ซ่อนกลิ่น

  3.นางสาวกมลวรรณ ตั้งวิทูวนิช


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  เรื่อง : PAPER ROCKET

  1.นางสาวนัทธมน  อัครชาญสิน

  2.นางสาวรดีวัลย์  ไมตรีสถิต

  3.นางสาวโยษิตา จันทรกลัด


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เรื่อง : คลิปฉาวสาว ป.6 นมทะลัก

  1.นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกุล

  2.นายมนัสพงษ์ เพ็งเพชร

  3.นางสาวสุภัค พูลจันทร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  เรื่อง : ขวัญข้าว

  1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์

  2.นายกฤษฎา  จันทราช

  3.นางสาววีรญา  ศรีวิไล


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  เรื่อง : กำลังใจ

  1.นายธีรเสฏฐ ชะแรมรัมย์

  2.นาวสาวไพรักษ์ ค้าของ

  3.นางสาวศิริญญา เหล็งทอง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  เรื่อง : Choice

  1.นางสาวปิยะธิดา ดุลยตระกูล

  2.นางสาวพลอยชนก บุญเติม

  3.นายคณิศร สุวรรณดี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  เรื่อง : My Family

  1.นางสาวกิ่งกาญจน์ แพงคำ

  2.นางสาวศศกรณ์ สารนารถ

  3.นางสาวนพมาศ กิจทวีพิทักษ์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  เรื่อง : จะกฎไม่กด

  1.นายสิรวิชญ์ เอกนันทกุล

  2.นายมาโนช เกตุเพ็ชร

  3.นางสาวชุลีพร ลักษณะจันทร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  เรื่อง : แชร์

  1.นายชลทิตย์  ศรีตระการ

  2.นายธาดา แก้วศรีนวล

  3.นายอภิสิทธ์ บัวทอง


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  เรื่อง : Just A Share

  1.นายชนวีร์ ปรางประสิทธิ์

  2.นางสาวณัฏฐา เมืองคล้าย

  3.นายชวรัตน์ ซุ้ยตุ้ม


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  เรื่อง : ต้น

  1.นายปัญญา ชู

  2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์

  3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  เรื่อง : ทางที่เลือก

  1.นายเกริกฤทธิ์ วิกสันเทียะ

  2.นายธีรวัฒน์ บุญชิต

  3.นายวรภูมิ กิ่มเทิ้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  เรื่อง : เดี๋ยวนะ...

  1.นายพุฒิพงศ์ โกมลสถิร

  2.นายธวัชชัย จริงประโคน

  3.นางสาวเบญจมาศ สิงห์เขียว


มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  เรื่อง : SARINYA

  1.นางสาวณัฐกานต์ จันทร์เจริญ

  2.นางสาวจารุมาศ  พิลาวัลย์

  3.นางสาวจิราพร เขื่อนเมือง


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เรื่อง : ลับหลัง

  1.นางสาวซัลมา เป็นสุข

  2.นายซันนูซี  การีจิ

  3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  เรื่อง : นิทานก่อนนอน

  1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด

  2.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์

  3.นางสาวธารินี ถนอมนุช


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เรื่อง : Isn't Exam

  1.นายนุรดีน  กาซอ

  2.นายวิทวัส ดารากัย

  3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวลือซา


มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  เรื่อง : สามสิบเอ็ด|สอง

  1.นายอัศฎา  ลิขิตบุญมา

  2.นางสาวมณชวิตา  นุชคง

  3.นายเสริมพงษ์  กัณห์อุไร


มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  เรื่อง : Forget

  1.นายโยธิน บัวเผียน

  2.นายกฤษณะ เมธาดุก

  3.นายภูริเดช บุตรจา


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เรื่อง : โอกาส

  1.นายซูลอัยมาน อาแซ

  2.นางสาว การีมะห์ ตาเยะ

  3.นางสาว ฟาติน หะยีดือเระ


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  เรื่อง : Net Idol

  1.นายสรัล  หมอยา

  2.นายโสภณ ภูมิถาวร

  3.นายสุพรรษา ตาลาคุณ


มหาวิทยาลัยนเรศวร

  เรื่อง : โลกของคุณเป็นอย่างไร

  1.นายภควัต กรรมใจ

  2.นางสาวกมลชนก นนทโคตร์

  3.นางสาวกมลรชนก มาเทศ


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  เรื่อง : ระยะทาง

  1.นางสาวสุภัตรา บริบูรณ์

  2.นายปิยะพงษ์ กล่อมอู่

  3.นางสาวสุวิญชา บุษบิน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  เรื่อง : ถ้าหาก

  1.นายชลวิทย์  พรหมมิ

  2.นาย นลธวัช พันสนิท

  3.นาย ณัฐวุฒิ  เล้าเลิศอนันต์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  เรื่อง : มะลิ

  1.นางสาวน้ำทิพย์ วรบุตร

  2.นายนิมมา ราชวงศ์

  3.นายนันทวัฒน์ มารยาตรภาธร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  เรื่อง : ครั้งสุดท้าย

  1.ธนบดีฬ์  สกุลอัคทรัพย์

  2.นายรัตนพงษ์ องอาจอภิชาติกุล

  3.เมธี จันทร์มั่น


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  เรื่อง : HERO

  1.นางสาวรัชนีกร  มารุตเสถียร

  2.นายกอบกิจ เพ็ชรมาก

  3.นายพัชรพงษ์ จันทะแพน


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เรื่อง : My daughter

  1.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ

  2.นายสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา

  3.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เรื่อง : Lhong and Found

  1.นายอธิศีล อาศัย

  2.นายธนศิลป์  มีเพียร

  3.นางสาวปภัสรา เทียนพัด


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เรื่อง : ใครผิด

  1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ

  2.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ

  3.นายอัลฟารุด มะดอรอ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  เรื่อง : ช่องว่าง

  1.นายอนุสรณ์ รัมมะทรง

  2.นาย ธนพนธ์ ตะกรุมวงค์

  3.นาย พงศ์ไท ฉ่ำบุรุษ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  เรื่อง : Lock In Love

  1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง

  2.นายนาวา ภิญโญยาง

  3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง


มหาวิทยาลัยศิลปากร

  เรื่อง : ธนัทหันคอไม่ได้

  1.นายกิตติภัฎ  สกุลบริรักษ์

  2.นายธีรภัทร ประภัศร

  3.นายจีรภัทร ธนะเดช


มหาวิทยาลัยรังสิต

  เรื่อง : จิตแพทย์

  1.นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล

  2.นาย ชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์

  3.นาย ณัฐวัฒน์ วันดี


มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  เรื่อง : พรหนึ่งข้อ

  1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน

  2.นางสาวนภัสสร จิิระศิริโชติ

  3.นายณัฐภัทร กปิลกาญจน์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  เรื่อง : คนโดนของ

  1.นายศรัณย์ อภิหรรษากร

  2.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย

  3.นายกิติภพ ทองประเสริฐ