หนังสั้น1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คนดี

1.นายพีรพงศ์ ทองฝอย

2.นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ

3.นายณัฐสิทธิ์ ชุมสุข


2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)


PAPER ROCKET

1.นางสาวนัทธมน  อัครชาญสิน

2.นางสาวรดีวัลย์  ไมตรีสถิต

3.นางสาวโยษิตา จันทรกลัด


3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ขวัญข้าว

1.นางสาวปทุมทอง วิไลย์

2.นายกฤษฎา  จันทะราช

3.นางสาววีรญา  ศรีวิไล


4.มหาวิทยาลัยศิลปากร


@welovemintto

1.นางสาวนภัสสร กะสินัง

2.นางสาวธนาวดี มณีนิล

3.นางสาวสุพัตรา แซ่อั้ง


5.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


ระยะทาง

1.นางสาวสุภัตรา บริบูรณ์

2.นายปิยะพงษ์ กล่อมอู่

3.นางสาวสุวิญชา บุษบิน


6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


My Family

1.นางสาวกิ่งกาญจน์ แพงคำ

2.นางสาวศศกรณ์ สารนารถ

3.นางสาวนพมาศ กิจทวีพิทักษ์


7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


CHOICE

1.นางสาวพลอยชนก บุญเติม

2.นายณพงศ์ รัตนรักษ์ติยา

3.นางสาวเจนสินี จันทร


8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Best

1.นายเกียรติพิทักษ์ พุทธิรังสิกุล

2.นายนักรบ เหล่าธิรพาณิช

3.นายธนาคุณ พร้อมธนพันธ์


9.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


แชร์

1.นายชลทิตย์  ศรีตระการ

2.นายธาดา แก้วศรีนวล

3.นายอภิสิทธ์ บัวทอง


10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


เช็กอิน

1.นาย ภัทรภณ  พิลาสุทธิ์

2.นาย ณัฐพล  จันดวง

3.นาย วรพงษ์  ชินภาส


11.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


สด

1.นางสาวสุณิสา คล้ายพิมพ์

2.นายกิตติชัย ไพบูลย์

3.นายวรวรัชญ์ นพคุณ


12.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ช่องว่าง (SPACE)

1.นายพีระพัฒน์ เพ็ชรสมภาพ

2.นางสาวกัญญาภัค วรรณเกตุ

3.นายวรสิทธิ์ เผือกบุญเกิด


13.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


เจน

1.นายสิทธิพล ดวงมณี

2.นายอรรถสิทธิ์ พุ่มทอง

3.นายธนากร เทียน


14.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จิตสำนึก

1.นางสาวนันทิวรรณ สีแตง

2.นางสาววิชญดา ศรีพูล

3.นางสาวอุษา ชัยทวี


15.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


คลิก

1.นายอาทิตย์ จงสุขกลาง

2.นายเอกพันธ์ กรตุ้ม

3.นายปัณณวัฒน์ บุญศาสตร์


16.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


The Silence Of Love

1.นายปราโมทย์ สุขมา

2.นายชนกันต์ นาคมี

3.นายชาตรี อ่ำพ่วง


17.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ฟ้า

1.นางสาวอนงค์นาฏ เสียงหวาน

2.นางสาวบงกชวรรณ ฟักทอง

3.นางสาวดุษฎี หมั่นเขตรกิจ


18.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


Love Secret

1.นายกัญชัย จุฑากร

2.นายณัฐศักดิ์ ทัดทาน

3.นายวรเมธ มุตสิกพันธุ์


19.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


สติ

1.นางสาวเย็นฤดี สุคันธชาติ

2.นางสาวศิตา เนียมขำ

3.นางสาวอรญา พรหมมินทร์


20.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ดี(ให้)จริง

1.นายอาทิตย์ ประมูลทรัพย์

2.นางสาวช่อผกา อินทรวานิช

3.นายมรกต แย้มสกุล


21.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ปีกไก่

1.นางสาวรังสิมา ระฆัง

2.นายพิริยะ พรธาดาวิทย์

3.นายเด่นพงศ์ หวังยอดกลาง


22.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


เดี๋ยวนะ...

1.นายพุฒิพงศ์ โกมลสถิร

2.นายธวัชชัย จริงประโคน

3.นางสาวเบญจมาศ สิงห์เขียว


23.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ความลับ...The Secrets

1.นายสิทธิวัชช์ นำเจริญ

2.นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์โชคชัย

3.นายธนาคาร นิ่มฟัก


24.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


รัก - สนุก

1.นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์

2.นางสาวจิราภรณ์ บัวทรัพย์

3.นางสาวศิรินภา อินทร์ลอย


25.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


เช็คก่อนเเชร์

1.นางสาวเมนรินทร์ อิ่มปราง

2.นางสาวพัชรี อ่อนทัพ

3.นางสาวเจนจิรา สามล


26.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


เข็มขัดสั้น

1.นายธนกร ทองสงค์

2.นายธนาธิป ช่วยราชการ

3.นายพิพัฒน์ วงษ์จันทร์


27.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


Judge#ผู้พิพากษา

1.นายอรรถพร วินทชัย

2.นางสาวมิ่งขวัญ เหล่ารอด

3.นางสาวพิมพ์ลดา เอี่ยมอนันต์


28.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


Run for you

1.นายรักศักดิ์ แจ้งล้อม

2.นายอนุสรณ์ เที่ยงแจ้ง

3.นายชัยวัฒน์ รอบรู้


29.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ปรารถนาดี

1.นางสาวสุรีรัตน์ สุขขวัญ

2.นางสาวกรรณิการ์ เขียวมรกต

3.นางสาวญารินดา เพ็ชรนิล


30.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ลับหลัง

1.นางสาวซัลมา เป็นสุข

2.นายซันนูซี  การีจิ

3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด


31.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


คำว่าเพื่อน

1.นางสาวชวัลกร พฤกษะวัน

2.นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศรีนวล

3.นางสาวจิราภรณ์ เป้าศาสตร์


32.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จบไม่สวย

1.นายคณิศร ฉัตรโรจน์วณิช

2.นายธีรัช อันชูฤทธิ์

3.นายอัครชัย วัชนุชา


33.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี


Isn't Exam

1.นายนุรดีน  กาซอ

2.นายวิทวัส ดารากัย

3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบืซา


34.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์


อคติ

1.นายอนุวัฒน์ วงษ์ปลั่ง

2.นายสิรภพ สติมั่น

3.นายนรานันทน์ สังวาลย์


35.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี


โอกาส

1.นาย ซูลอัยมาน อาแซ

2.นางสาว การีมะห์ ตาเยะ

3.นางสาว ฟาติน หะยีดือเระ


36.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Net Idol

1.นายสรัล  หมอยา

2.นายโสภณ ภูมิถาวร

3.นางสาวสุพรรษา ตาลาคุณ


37.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์


HERO

1.นางสาวรัชนีกร  มารุตเสถียร

2.นายกอบกิจ เพ็ชรมาก

3.นายพัชรพงษ์ จันทะแพน


38.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


My daughter

1.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ

2.นายสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา

3.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม


39.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Lhong and Found - หลงแอนด์ฟาวด์

1.นายอธิศีล อาศัย

2.นายธนศิลป์  มีเพียร

3.นางสาวปภัสรา เทียนพัด


40.มหาวิทยาลัยเเม่โจ้


รอบข้าง...Around

1.นาย เอนก  คำบุญชู

2.น.ส เบญจมาภรณ์  โค้วตระกูล

3.นาย มงคล  พิกุลน้อย


41.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน )


ทุพพลภาพ

1.นางสาว ณขจี  ทองอยู่

2.นางสาว ชมพูนุท  สะราคำ

3.นางสาว นัฐชา  ขำคง


42.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ช่องว่าง

1.นายวสุรัตน์ ชูแก้ว

2.นาย ธนพนธ์ ตะกรุมวงค์

3.นายกิตติชัย ระมัดตน


43.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Lock in love ปลดล็อค ให้หลงรัก

1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง

2.นายนาวา ภิญโญยาง

3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง


44.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


FACE FAKE

1.นายจามร  เเก้วนก

2.นายศีลชัย ผึ่งดี

3.นางสาวจิรัชยา  เเซ่ตั้ง


45.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Red Blinding Hood

1.นางสาว สมัชญา แซ่จั่น

2.นางสาว กมลวรรณ  หนูนิมิตร

3.นาย กฤษฎิ์พิชฌน์  เจริญชัยชนะ


46.มหาวิทยาลัยศิลปากร


ธนัทหันคอไม่ได้

1.นายกิตติภัฎ  สกุลบริรักษ์

2.นายธีรภัทร ประภัศร

3.นายจีรภัทร ธนะเดช


47.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


Donation

1.นายอิทธิศักดิ์ โปษกานนท์

2.นายวัจน์กร ไฝนันตา 

3.นายวีรยุทธ เกิดประทุม1.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ว๊อด เดอะ ฝาก...What the faak

1.นายซาการียา แม

2.นายอบูบักร  อาแวนิ

3.นายมูซัมมิล ลูแม

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


Alone

1.นางสาววันวิสา  รัตนะ

2.นางสาวณัฐธิดา ทองงาม

3.นายธนิสร  ปาณชู

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


เราเลือกเอง

1.นายธนวัฒน์ เพราะกะโทก

2.นายธนวรรธน์ บุญแก้ว

3.นายกฤษขจร เหมือนวงศ์

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


จุดเริ่มต้น (Starting point)

1.นายกันต์พล  เเสงสินธุ์

2.นายพีรดนส์ รักคิด

3.นายธนกร  ไพรฑูรย์

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


Chan Kead-ฉันเครียด

1.นายพิชญุตย์ สาตี

2.นายพีรพล คำจันทร์

3.นายอรินญ์ สุขบุญพันธ์

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


เน็ตไอดอล NO!!

1.นายอนุกูล สีคร้าม

2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์

3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


หลงผิด

1.นางสาววรัศมน  กันพร้อม

2.นางสาวพลอยไพรรินทร์  ซ่อนกลิ่น

3.นางสาวกมลวรรณ ตั้งวิทูวนิช

8.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


สปาเก็ตตี้ร้อนรัก

1.นายชิดชนก เล็กภู่

2.นายวทัญญู สังขธร

3.นางสาวยุวดี  หอมเวช

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


VirusMedia

1.นางสาวพิชญาภา ปราบจะบก

2.นางสาวจุฑามาศ เภาโพธิ์

3.นางสาวอัญชลีพร เจริญพานิช

10.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


เปลี่ยน ( Change )

1.นายอธิวัฒน์  คณารัตน์

2.นายธรรพ์ณธร มะลิแย้ม

3.นายอภิชา สูงสุด

11.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คลิปฉาวสาว ป.6 นมทะลัก

1.นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกุล

2.นายมนัสพงษ์ เพ็งเพชร

3.นางสาวสุภัค พูลจันทร์

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


กำลังใจ

1.นายธีรเสฏฐ ชะแรมรัมย์

2.นาวสาวไพรักษ์ ค้าของ

3.นางสาวศิริญญา เหล็งทอง

13.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ไกลคือใกล้

1.นางสาวสโรชา บุณยเกียรติ

2.นายกรคณา แก้วขุนทองจินดา

3.นางสาวศรีวิมล คำสิงห์

14.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


Good Friend...เพื่อนร้าย

1.นายฐกร วรจุฑาวงศ์

2.นายวสุ ไชยรัตน์

3.นางสาวภาสิตา ฤกษ์พัฒนาพร

15.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ผิดมั้ย

1.นางสาวเปมิกา เละเซ็น

2.นางสาววิภาวี สงดำ

3.นางสาวณัฐกานต์ สิงห์โตแก้ว

16.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


...ตามไม่ทัน

1.นายสมิกษ์ มุ่งงาม

2.นายธนพล วิชพล

3.นายณัฐวุฒิ พบดี

17.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


Everyday

1.นายปรเมษฐ์ พินโย

2.นางสาวธิดากร หิ่มสาใจ

3.นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์

18.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ฆาตกรออนไลน์

1.นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พันธ์แก้ว

2.นางสาวกมลรัตน์ รานอก

3.นางสาววรัมพร วรรณาเวช

19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


จะกฎไม่กด

1.นาย สิรวิชญ์ เอกนันทกุล

2.นาย มาโนช เกตุเพ็ชร

3.นางสาว ชุลีพร ลักษณะจันทร์

20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


People close...คนใกล้ตัว

1.นายทิวัตถ์ ปราถน์วิทยา

2.นายณัฐพงค์ กลิ่นสมบูรณ์

3.นายสิทธิพัฒน์ สีสาเอี่ยม

21.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


เน็ตไอดอล

1.นายวัชริศ ธนเจริญธรรม

2.นางสาวฐิติพร จันทร์โสม

3.นายภัทรกร สุดเต้

22.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


Just A Share

1.นายชนวีร์ ปรางประสิทธิ์

2.นางสาวณัฏฐา เมืองคล้าย

3.นายชวรัตน์ ซุ้ยตุ้ม

23.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ต้น

1.นายปัญญา ชู

2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์

3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน

24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ทางที่เลือก

1.นายเกริกฤทธิ์ วิกสันเทียะ

2.นายธีรวัฒน์ บุญชิต

3.นายวรภูมิ กิ่มเทิ้ง

25.มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา


เผลอลืม

1.นายพสธร สินชู

2.นายกำพล เตียรวงศ์ไพศาล

3.นางสาวกฤตณฐมนต์ ทานนท์

26.มหาวิทยาลัยปทุมธานี


Forget...ลืมไป

1.นาย ก้องภพ  ศรีช่วงโชติ

2.นาย อาฆ์ม อนันต์

3.นางสาวพรพิมล ภิญโญคม

27.มหาวิทยาลัยปทุมธานี


Change

1.นายณัฐวีณ์ ปิติวัฒนโรจน์

2.นาวงสาวสมพร จีนเกา

3.นายธานินทร์ สมพงษ์

28.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


To night...คืนเพื่อนหลอน

1.นายกชกฤศ บุญเลิศ

2.นายรชต  อินทรสาลี

3.นายธนาวุฒิ พรนิมิตเทพ

29.มหาวิทยาลัยแม่โจ้


สรินญา...SARINYA

1.นางสาวณัฐกานต์ จันทร์เจริญ

2.นางสาวจารุมาศ  พิลาวัลย์

3.นางสาวจิราพร เขื่อนเมือง

30.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


นิทานก่อนนอน

1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด

2.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์

3.นางสาวธารินี ถนอมนุช

31.มหาวิทยาลัยแม่โจ้


สามสิบเอ็ด|สอง

1.นายอัศฎา  ลิขิตบุญมา

2.นางสาวมณชวิตา  นุชคง

3.นายเสริมพงษ์  กัณห์อุไร

32.มหาวิทยาลัยแม่โจ้


Forget

1.นายโยธิน บัวเผียน

2.นายกฤษณะ เมธาดุก

3.นายภูริเดช บุตรจา

33.มหาวิทยาลัยนเรศวร


โลกของคุณเป็นอย่างไร

1.นายภควัต กรรมใจ

2.นางสาวกมลชนก นนทโคตร์

3.นางสาวกมลรชนก มาเทศ

34.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ชั่ววูบ

1.นายชุพงษ์  วรรณพงศ์

2.นายพิทักษ์พงษ์ แสงโสดา

3.นายอรรถพล อภัยแสน

35.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


โฟกัส

1.นาย ภาณุวัฒน์  ยายืน

2.นาย กิติศักดิ์ บุญชิต

3.นาย ลัทธพล  ศรีจันทะวงศ์

36.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


อย่ามองข้าม

1.นายพัชรพล เลขวิสุทธิ์

2.นางสาวเนตรนภา ประไพเพชร

3.นางสาวอังค์วรา กุลพัฒน์พงศ์

37.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


แบ่งปัน น้ำใจ

1.นาย เอกพงษ์ นิลสมบูรณ์

2.นาย อภิวัฒน์ ศรีบุรินทร์

3.นาย อานุภาพ จันทบับภาศรี

38.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


เสพ สื่อ เสีย

1.นางสาวสุชญา มาลาพันธุ์

2.นางสาวนภัสกร ผิวงาม

3.นายอนรรฆวัต บุตรโยจันโท

39.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ถ้าหาก

1.นาย ชลวิทย์  พรหมมิ

2.นาย นลธวัช พันสนิท

3.นาย ณัฐวุฒิ  เล้าเลิศอนันต์

40.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


มะลิ

1.นางสาวน้ำทิพย์ วรบุตร

2.นายนิมมา ราชวงศ์

3.นายนันทวัฒน์ มารยาตรภาธร

41.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คืนสยอง

1.นายศานติ วัฒนราช

2.นายพิสิษฐ์เมธ พันพิมพ์

3.นายดิว เลิศคอนสาร

42.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ครั้งสุดท้ัาย

1.นายธนบดีฬ์  สกุลอัคทรัพย์

2.นายรัตนพงษ์ องอาจอภิชาตกุล

3.นายเมธี จันทร์มั่น

43.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Burn The Witch...เผามัน

1.นางสาวณิชา สุขกล่ำ

2.นางสาวชญานิษฐ์  อิสระวัฒนา

3.นางสาวกมลชนก คัชมาตย์

44.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


Play...เพลย์

1.นางสาววรางคณา อังกินันทน์

2.นายดิษยนันท์ บุญประสิทธิ์

3.นายทศพร สังข์กังวาล

45.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


โรคติดโซเชี่ยล

1.นายบูคอรี อีซอ

2.นายแวรุสลัน แวกาเดร์

3.นายซูลกีพลี  เร็าะแลบา

46.วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี


You have new order

1.นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฤาชา

2.นายประภวิษณ์ พงสัมพันธ์

3.นายวัชรพล นิลเกตุ

47.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ใครผิด

1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ

2.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ

3.นายอัลฟารุด มะดอรอ

48.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


5 vitee

1.นายกฤษดา กองแก้ว

2.นายอภิเดช พิมพ์ศรี

3.นายชคดี ใจสมบูรณ์

49.มหาวิทยาลัยแม่โจ้


m u y i s s

1.นางสาว ณิชกานต์ สังข์ป้อม

2.นางสาว จิตรานุช ชัยศรีวงค์

3.นางสาว กัญญาภัค ศรีวารินทร์

50.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว

1.นางสาวสุกัญญา มาเหง่า

2.นางสาวชลธิชา แสนคำ

3.นางสาวแย้มใจ ศรีภูวง

51.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Still on time...เวลาไม่เคยผ่านไป

1.สิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร

2.ทรรศน์มน กันยาศัย

3.รัชฏ ณ บางช้าง

52.มหาวิทยาลัยปทุมธานี


FACEBOOK

1.นางสาวพรทิวา ลัดดาแย้ม

2.นางสาวพิมชนก ภักดี

3.นางสาววราตรี ศรีลาวุธ

53.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


Life Design

1.นายก้องเกียรติ รอดเพราะบุญ

2.นางสาวอังคณา มโนธรรม

3.นายธนาธิป ศรีสุข

54.มหาวิทยาลัยรังสิต


จิตแพทย์

1.นางสาว ธิดาทิพย์ พรรคพล

2.นาย ชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์

3.นาย ณัฐวัฒน์ วันดี

55.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


All Day

1.นายวีระเทพ บุญวิเศษ

2.นายสมบูรณ์ ทิพย์บุปผา

3.นางสาวศศินิภา อาณาเขต

56.มหาวิทยาลัยศรีปทุม


คนโดนของ

1.นายศรัณย์ อภิหรรษากร

2.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย

3.นายกิตติภพ ทองประเสริฐ

57.มหาวิทยาลัยศรีปทุม


พรหนึ่งข้อ

1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน

2.นางสาวนภัสสร จิระศิริโชติ

3.นายณัฐภัทร กปิลกาญจน์